Změny v české daňové správě od 1. 1. 2013

01.01.2018

Změny v daňové správě od 1. 1. 2013

 

 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad.

 

Stávající soustava územních finančních orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem na konci roku zanikne. Jejich kompetence plně přeberou orgány Finanční správy.

 

Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně bude jako čistě odvolací orgán vykonávat svou působnost pro celé území České republiky. Vznikem jediného odvolacího orgánu je plně završena snaha o jednotnost v postupech odvolacího řízení.

 

Celorepubliková působnost Specializovaného finančního úřadu se nemění. Kromě dosavadních pravomocí bude nově vykonávat cenovou kontrolu, kontrolu hazardu a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi.

 

14 finančních úřadů vyjmenovaných v zákoně bude nově vybaveno krajskou územní působností, přičemž název příslušného kraje se objeví i v jejich názvu. Sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Nedílnou součástí finančního úřadu budou jeho územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde mají v roce 2012 sídlo „zanikající" finanční úřady.

 

Všechny finanční úřady budou od roku 2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat také kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

 

Více informací na internetových stránkách české daňové správy - cds.mfcr.cz , pod záložkou „Aktuální informace ke vzniku Finanční správy".

 

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Publikováno 20. 11. 2012

 

Správa daně z nemovitostí

 

 

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj") prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen „ÚzP"), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen „spravující ÚzP"). Územní pracoviště finančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „původní FÚ"). Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídle příslušného kraje, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva financí č. 48/2012 Sb.

 

Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP příslušného finančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k 1. lednu 2013 provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného algoritmu popsaného v dokumentu http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/MF-Inf17_1_2.pdf.

 

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Publikováno 19.11.2012

 

Pokyn GFŘ D - 10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami/sdruženými podniky

 

 

Generální finanční ředitelství vydalo 13.11.2012 pokyn ohledně služeb účtovaných jak mezi českým daňovým subjektem a jeho zahraničním spřízněným podnikem, tak mezi dvěma českými spojenými osobami. Pokyn zahrnuje jen ty vnitroskupinové služby mající nízkou přidanou hodnotu, které netvoří hlavní činnost subjektů, představují rutinní funkci a netvoří podstatný náklad či příjem zainteresovaných podniků. Za takové služby se považují ty služby, jejichž celková hodnota pro všechny transakce nepřekročí 10 % z obratu (celkové tržby a výnosy) a zároveň částku 50 mil Kč u poskytovatele a 20 % z provozních nákladů a zároveň částku 50 mil Kč u příjemce. U fyzických osob, které neúčtují, se pro posouzení uvedených limitů vychází z příslušné daňové evidence příjmů a výdajů. Vnitroskupinové služby s nízkou přidanou hodnotou jsou druhem transakcí v rámci skupiny podniků zahrnující služby správního, technického, finančního, poradenského či obchodního charakteru. Svou povahou slouží skupině podniků pouze k zajištění provozních, řídících či kontrolních mechanismů tak, aby byla podporována hlavní činnost podniků.

 

Pokud jsou podaná vysvětlení a předložené podklady pro posouzení dodržení tržního principu dostačující, správce daně při posuzování vnitroskupinových služeb upustí od požadavku na plnou šíři dokumentace k převodním cenám podle pokynu D-334 Ministerstva financí v těchto oblastech:

 

1. Funkční a riziková analýza

2. Srovnávací analýza u metody Cost+. Při užití metody CUP pro ohodnocení vnitroskupinové služby je předložení příslušných srovnatelných transakcí nezbytné.

3. Odůvodnění výše stanovené přirážky u metody Cost+

4. Analýza trhu

5. Celková informace o skupině

 

Účinnost od 1.1.2013.

  

V případě zájmu o další informace nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Mojmír Ježek, advokát

ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o.

m: +420 777 192 338

e: mojmir.jezek@ecovislegal.cz 


O společnosti ECOVIS ježek:

ECOVIS ježek, advokátní kancelář je nezávislý český poskytovatel právních služeb, který sdílí mezinárodní a národní know-how všech odborníků ECOVIS na celém světě. Tato diverzifikovaná odbornost poskytuje klientům účinnou podporu zejména v oblasti mezinárodních transakcí a investic - od přípravy v zemi původu klienta až po podporu v cílové zemi. Na národní i mezinárodní úrovni zajišťuje koncepce "one-stop-shop" všestrannou podporu v právních, daňových, manažerských a administrativních otázkách. Základním týmem nové advokátní kanceláře je JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D., partner Rutland Ježek spolu s 2 dlouhodobými spolupracujícími právníky: Mgr. Eliška Čáslavská a Mgr. Roman Macháček, který je také insolvenčním správcem. Advokátní kancelář bude spolupracovat také s Mgr. Jaroslav Hotař, advokát s dlouholetou praxí v advokacii a interním právním poradenstvím. Více na www.ecovislegal.cz.

Aktuality

01.01.2018 | Změny v české daňové správě od 1. 1. 2013

ECOVIS ježek, advokátní kancelář k aktuálním změnám v daňové správě od 1. 1. 2013

01.01.2018 | Ručení příjemce zdanitelného plnění a stížnost Evropské komise na Českou republiku

ECOVIS ježek, advokátní kancelář k ručení příjemce zdanitelného plnění a stížnosti Evropské komisi na Českou republiku

rj data rooms rj rutland ježek

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací